Regulamin świadczenia usług przez serwis Kupić.pl

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady świadczenia usług przez serwis kupic.pl, zawiera najważniejsze informacje o podmiocie świadczącym usługi, oraz o prawach i obowiązkach stron. Regulamin jest nieprzerwanie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej dostępnej pod adresem URL: https://kupic.pl/, w sposób który umożliwia jego Użytkownikom pobranie go, utrwalenie (zapis lub wydrukowanie) i odtworzenie w dowolnym czasie. Usługodawca może zamieszczać na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe dotyczące oferowanych Usług, jak i towarów i Usług podmiotów trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

   
 1. Definicje
 2. Usługodawca – kupic.pl sp. z o.o., z siedzibą w Wołominie (05-200), przy ulicy Teligi nr 6a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665221, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1251652479, REGON: 36663535, wysokość kapitału zakładowego 12 000,00 zł (wpłacony w całości);

  Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu kupic.pl zgodnie z jego przeznaczeniem z poszanowaniem Regulaminu;

  Serwis internetowy / kupic.pl – serwis w sieci Internet prowadzony i administrowany przez Usługodawcę, dostępny pod adresem URL: https://kupic.pl/, służący świadczeniu Usług Użytkownikom;

  Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.);

  RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  Kod rabatowy – ciąg cyfr, liter lub innych znaków, uprawniający do skorzystania z promocji, rabatów lub innych form organizowanych przez podmioty trzecie i na zasadach przez nie określonych;

  Konto – strona / przestrzeń serwerowa kupic.pl udostępniona Użytkownikom kupic.pl, w której mogą oni dokonywać określonych Regulaminem działań w ramach Serwisu;

  Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia służące jako awatar, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

  Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

   
 3. Kontakt z nami
 4. Adres pocztowy: ul. Teligi nr 6a, 05-200 Wołomin
  Adres e-mail: kupic@kupic.pl

   
 5. Wymogi techniczne
 6. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu potrzebne jest co najmniej: Urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet; Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript wraz z włączoną obsługą plików cookies;
  Dla założenia Konta w Serwisie, poza wymogami określonymi powyżej niezbędne jest aktywne konto e-mail.

   
 7. Usługi
  1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących usług:
   1. Informacji o promocjach u podmiotów trzecich;
   2. Udostępnianie kodów rabatowych;
   3. Prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie;
   4. Przesyłanie Newslettera;
   5. Oznaczanie interesujących Użytkownika ofert;
   6. Umożliwienie publikowania opinii;
  2. Poprzez dostęp do Serwisu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z informacjami o aktualnie obowiązujących promocjach u podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż produktów lub usług, oferujących w określonym czasie zniżki na oferowane przez siebie produkty lub usługi. Użytkownik ma również możliwość zapoznania się i skorzystania z Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny produktów lub oferowanych przez podmioty trzecie, a także umożliwia wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego.
  3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodu rabatowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

   
 8. Prawa i obowiązki stron
  1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, i innych zamieszczonych przez Usługodawcę treści należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usług lub ich elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
  3. Zabronione jest również korzystanie z Serwisu w sposób zautomatyzowany czy mogący zakłócić działanie Serwisu, naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, własność intelektualną osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Zabronione jest w szczególności publikowanie treści o charakterze bezprawnym.
  4. Użytkownik wyraża dobrowolną, nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zamieszczonych w ramach prowadzonego w Serwisie Konta Danych, w celu świadczenie Usług przez Usługodawcę. Zgoda może być odwołana przez Użytkownika w dowolnym czasie poprzez usunięcie zamieszczonych Danych. Publikując w serwisie Dane Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, a treści te nie naruszają praw podmiotów trzecich.
  5. Usługodawca ma prawo usunąć Dane zamieszczone przez Użytkownika, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, a w szczególności naruszające prawa i wolności podmiotów trzecich.
  6. Użytkownik będący konsumentem w myśl przepisów kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, na Formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem wskazanego wyżej terminu Użytkownik dokonał zamieszczenia Danych. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres Usługodawcy lub jego pocztę elektroniczną.

   
 9. Odpowiedzialność
  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Usługodawca nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami a podmiotami trzecimi, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, na produkty i usługi oferowane przez te podmioty. Wyłączną odpowiedzialność za treści dostępne w Serwisie pochodzące od podmiotów trzecich w szczególności: zniżki, promocje, przeceny, akcje rabatowe, ponoszą podmioty trzecie będące inicjatorami / organizatorami tych akcji.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub takich, do których nie posiada on tytułu prawnego, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw osób trzecich.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

   
 10. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się z poszanowaniem ich prywatności, zgodnie z prawem w tym zgodnie z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o prawach konsumenta, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

   
 11. Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu.
  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: kupic.pl Sp. z o.o., ul. Teligi nr 6a, 05-200 Wołomin bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kupic@kupic.pl.
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
  6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez konsumenta rezultatu, konsument może skorzystać m.in. z:
   1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   
 12. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku zaistnienia sporu właściwym prawem do jego rozwiązania jest prawo polskie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich publikacji na stronie Serwisu pod adresem https://kupic.pl/regulamin, z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych Regulaminu. Usługodawca zawiadamia Użytkowników Serwisu o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom analizę wspomnianych zmian. Usługodawca może także dodatkowo informować Użytkowników o zmianie Regulaminu za pomocą wewnętrznych mechanizmów komunikacyjnych w Serwisie.
  4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik może odstąpić od umowy z Usługodawcą. W celu odstąpienia od umowy z Usługodawcą, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania w Serwisie i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o odstąpieniu na adres: kupic@kupic.pl. Użytkownik powinien także usunąć Konto w Serwisie.
  5. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną całość.

   
 13. Załączniki