Polityka prywatności w serwisie internetowym Kupić.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

kupic.pl sp. z o.o. - z siedzibą w Wołominie (05-200), przy ulicy Teligi nr 6a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665221, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1251652409, REGON: 36663535, wysokość kapitału zakładowego 12 000, 00 zł (wpłacony w całości);

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres e–mail iod@kupic.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: kupic.pl sp. z o.o. ul. Teligi nr 6a, 05-200 Wołomin

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania Konta w Serwisie, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe:
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
 1. Umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z Serwisu;
 2. Podjęcia działań na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło;
 3. Ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie (założeniu Konta) oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 4. Rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Serwisu, kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 5. Umożliwienia Ci publikacji opinii, komentarzy, recenzji;

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach:
 1. Świadczenia usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron i podstron Serwisu, wyszukiwarka treści czy usług, generowanie kodu rabatowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adresu IP;
 2. Statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron Serwisu, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 3. Marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
Katalog i kategorie danych osobowych:
 1. Dane niezbędne do rejestracji konta: imię i nazwisko, login, hasło, adres e-mail;
 2. Dane dotyczące aktywności w Serwisie;
 3. Dane dotyczące kontaktu z nami, reklamacji;
 4. Dane dotyczące usług marketingowych;
Przez jaki okres możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia jej zakończenia. Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisie internetowego.

Krąg odbiorców Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług w Serwisie. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Korzystamy z usług Hotjar Ltd, Malta. Jest to narzędzie analityczne, które pomaga nam śledzić sposób, w jaki użytkownik korzysta z naszej witryny, na przykład jak porusza się po naszej witrynie. Hotjar używa między innymi „plików cookie“ (małych plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu wyświetlającym użytkownika) do przeprowadzania analizy. Więcej informacji na temat plików cookie Hotjar można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/cookies. Ponadto w naszej witrynie umieściliśmy kod śledzenia Hotjar, który jest stosowany do zbierania danych dotyczących urządzenia (tj. zbieranie i przechowywanie adresu IP w formie zanonimizowanej, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje na temat przeglądarki, kraj jako lokalizacja geograficzna i preferowany język wyświetlania witryny) oraz danych dziennika (tj. domena, z której nastąpiło przekierowanie, odwiedzone strony, kraj jako lokalizacja geograficzna i preferowany język wyświetlania witryny, data oraz godzina dostępu do witryny). Hotjar korzysta także z usług osób trzecich, takich jak Google Analytics i Optimizely. Więcej informacji na temat usług ochrony danych Hotjar można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/privacy.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w odniesieniu do danych osobowych?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne nam, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Administrator przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.